Besluitvorming en uitvoeringsprogramma

De technisch/economische en sociaal/maatschappelijke route leiden in de besluitvormingsfase tot een of meerdere bouwstenen voor een integrale routekaart. In deze fase stelt de regiegroep de definitieve aanpak voor de wijk vast. Voor de korte termijn, bijvoorbeeld over één jaar, worden concrete projecten en activiteiten in het uitvoeringsprogramma vastgelegd. Voor de jaren erna zijn de voorstellen uiteraard globaler.

Tijdens de besluitvorming dient u rekening te houden met:

  • investeringen voor collectieve en/of grote projecten (zowel aan bronzijde als afgiftepunten in huizen/gebouwen). Voor de korte termijn maakt u concrete afspraken, voor de langere termijn volstaan bijvoorbeeld intentieverklaringen,
  • procesinterventies naar zowel de wijk als collectief als naar individuele eigenaren die kunnen leiden tot maatwerk en dito investeringen. Met koplopers in de wijk, een school of een maatschappelijke organisatie zijn op de korte termijn vaak al investeringsafspraken mogelijk,
  • de wijze waarop de procesregie en monitoring in de volgende fasen plaatsvindt.

De routekaart heeft een programmatisch karakter die uit meerdere lagen bestaat. Het kan bijvoorbeeld gaan om ingrepen die invloed hebben op (delen van) de wijk maar ondersteunt ook beslissingen op het niveau van huurders en/of huiseigenaren.