PROJECTEN
SVVG, Eindhoven
Communicatie essentieel bij innovatieve aanpak verduurzaming gemeentegebouwen
Gemeente Eindhoven heeft de ambitie om in de periode 2035-2045 een energieneutrale stad te zijn. Dat betekent dus ook dat de gebouwen waarin de gemeente is gehuisvest aangepakt moeten worden. In plaats van het zelf bedenken van maatregelen en oplossingen heeft de gemeente de markt uitgedaagd om te komen met een aanpak die leidt tot maximale duurzaamheidswinst binnen een sluitende business case. Hiervoor heeft zij een innovatieve manier gekozen om zeven van haar gebouwen bij gelijkblijvende exploitatiekosten te verduurzamen. Het consortium !MPULS, in 2016 winnaar van de aanbesteding, zet daar nu de schouders onder.

The Naturel Step

[wijk]

Naast het terugbrengen van de centrale loketfunctie (Inwonersplein) naar het Stadhuis wordt de Stadhuistoren ingericht voor ambtelijke huisvesting en een Living Lab, waardoor efficiënter en slimmer met de totale huisvestingsopgave om wordt gegaan. Het stadskantoor wordt hierin meegenomen tot 2020, daarna loopt het huurcontract af. Andere thema’s qua verduurzaming zijn het continue verbeteren van de leefbaarheid en gezondheid, 50% energieneutraliteit in de gemeentelijke gebouwen, 95% hergebruik van sloopmateriaal, het verminderen van de CO2-uitstoot, meer groen en water, aandacht voor mensen met achterstand op de arbeidsmarkt en duurzaam woon-werkverkeer.

[aanpak]

De principes van de wereldwijd bewezen duurzaamheidsmethode The Natural Step worden als leidraad gebruikt. Vanuit vier duurzaamheids-principes wordt daarmee gekeken hoe de gemeente haar einddoel kan realiseren. Voor de gemeente en het consortium vergt ‘The Natural Step’ echter wel een andere manier van denken, (samen)werken en afspraken maken dan iedereen tot voor kort gewend was.

Communicatie blijkt dan ook essentieel om van het SVGG project een succes te maken. Communicatie zorgt niet alleen voor draagvlak onder inwoners, gebruikers van de gebouwen, de gemeenteraad en andere vastgoedeigenaren. Communicatie maakt ook enthousiast en creatief waardoor betrokken partijen, bijvoorbeeld, nieuwe werk- en financieringsvormen kunnen vinden.

Om deze communicatie beter op het netvlies bij alle betrokkenen te krijgen, heeft Smart Energy Cities een creative producer in de arm genomen. Zij heeft in sessies een aantal doelstellingen naar voren die bij uitvoering extra aandacht behoeven. Die doelstellingen liepen uiteen van informeren over de projectdoelen en samenwerken (met de focus op innovatie en duurzaamheid) tot het delen van ervaringen, financiering en het aanzetten van andere vastgoedeigenaren tot (investeringen in) de verduurzaming van hun gebouwen. Ook bleek dat de communicatie weinig gestroomlijnd was; dankzij een matrix is nu duidelijk wie wat naar welke doelgroep moet communiceren.

In een notendop:

  • Gemeente Eindhoven gebruikt ‘The Natural Step’ voor het project SVGG (Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen). Het project is in januari 2017 van start gegaan.
  • Het consortium !IMPULS, winnaar van de aanbesteding uit 2016, voert het SVGG project uit. Het consortium bestaat uit Ballast Nedam, Brink Groep, DWA, DOOR architecten / Rudy Uytenhaak en Rik Kuijpers
  • Wil SVGG succesvol worden, dan is communicatie essentieel voor zowel de gemeente als het consortium

[resultaat en vooruitblik]

Op dit moment werken de betrokkenen uit hoe ze dit verhaal verder gaan invullen. Belangstelling is er genoeg. Mensen uit het vastgoed, de bouwwereld, andere gemeenten en de rijksoverheid vragen bijna wekelijks naar het hoe en waarom. Zij kunnen alvast een indruk krijgen door middel van presentaties en een boekje (klik hier voor presentaties & boekje).

Mary-Ann Schreurs, wethouder design, innovatie en duurzaamheid:
‘Anders dan bij traditionele aanbestedingen zijn we erin geslaagd om zowel financieel als fysiek een ‘living lab’ te creëren waarin ruimte voor experimenten en doorlopende innovaties mogelijk zijn. De rol van opdrachtgever en opdrachtnemer ligt dichter bij elkaar dan ooit.’

Meer informatie

www.thenaturalstep.nl