PROJECTEN
Hilversumse Meent
Een plan van aanpak voor de Hilversumse Meent met Smart Energy Cities

Om verschillende redenen zou de bestaande jaren 70 woonwijk in Hilversum in 2030 van het aardgas af kunnen. Hoe gaan we dat met elkaar goed organiseren? Met deze prangende vraag is er in de Hilversumse Meent een traject gestart waarin bewonersorganisaties, Liander, de woningcorporaties, een buurtinitiatief en de gemeente onder begeleiding van Smart Energy Cities gezamenlijk een plan van aanpak hebben opgesteld.

Een plan per wijk

De gemeente wil leren hoe je per wijk tot een plan van aanpak komt voor de energietransitie. Daarvoor heeft de politiek besloten om een traject zowel in een nieuwbouwwijk als in een bestaande wijk te doorlopen. De aanpak, lessen en ervaringen worden vervolgens vertaald naar een aanpak voor heel Gooi & Vecht. Smart Energy Cities werd gevraagd om voor de bestaande wijk tot een collectieve aanpak te komen.

 

Door middel van een eerste bewonersbijeenkomst en verschillende interviews met sleutelspelers rond het vraagstuk is er een werkgroep samengesteld. Deze werkgroep werkt samen om te komen tot een plan van aanpak. Naast de netwerkbeheerder, de gemeente en de woningcorporaties zitten hierin twee bewonersorganisaties, zowel de wijkvereniging (Stichting Hilversumse Meent) als ook een duurzaam bewonersinitiatief (De Meentkracht). Om de dialoog met bewoners en de bewonersvertegenwoordiging goed in te richten is een bewonersklankbordgroep opgezet, met daarin huurders en eigenaren van woningen (per straat twee mensen). Deze klankbordgroep vertegenwoordigt het belang van de wijk en kijkt kritisch gevraagd en ongevraagd mee. Ze hebben geen besluitvormende bevoegdheid.

 

De werkgroep bracht de karakteristieken van de wijk in kaart en keek naar: typen bewoners, type bebouwing, geschikte aanknopingspunten zoals vervanging riolering en afgeschreven gasleidingen, mogelijke ‘first movers’ die hun woning of appartementencomplex als eerste willen aanpakken. De netwerkbeheerder en corporaties brachten hun eigen kennis over de wijk in. Via een drietal drukbezochte grote bewonersbijeenkomsten is opgehaald wat de bewoners belangrijk vinden, zich zorgen over maken of minimaal geregeld willen zien.

 

Al deze input is vertaald naar een serie gezamenlijke uitgangspunten voor het plan. Deze zijn besproken met de bewonersklankbordgroep en huis aan huis verspreid in de wijk via een nieuwsbrief. Vanuit de brede kennisbasis heeft de werkgroep vervolgens de routekaart voor de wijk uitgewerkt en voorzien van een aanpak voor de komende jaren. Hiermee is de WHY en HOW van de energietransitie voor de wijk in grote lijnen omschreven. Na de zomer kan de werkgroep verder aan de slag met de WHAT.

Output

Met dit traject is een cruciale stap gezet. Er is een gedragen en gedeelde werkwijze opgesteld die beschrijft hoe in de komende jaren alle betrokken partijen bijdragen aan de warmtetransitie in de wijk.

 

De creative producer en innovatie coach werkten bij de ontwikkeling van de routekaart nauw samen. De creative producer had daarbij aandacht voor het proces richting de bewoners: de wijze van vertegenwoordiging, de inrichting van de klankbordgroep, de boodschappen en communicatieaanpak. Ook bij de gesprekken binnen de werkgroep let de creative producer goed op de menselijke maat en brengt de belangen en signalen vanuit het bewonersproces binnen. De innovatiecoach stuurt stevig op het proces om tot goede samenwerking te komen tussen de betrokken instellingen en plaatst investeringsbeslissingen in de tijd, waardoor er rust en overzicht ontstaat richting de lange termijn energie aanpak. Ook richt de innovatiecoach zich op het in kaart brengen van de technische informatie en kansen die daaruit volgen. In nauwe samenwerking met de netwerkbeheerder, de corporaties en gemeente wordt gezocht naar slimme routes, laaghangend fruit en regionale inzichten.